16
માર્ચ
10

શ્રી હરિવલ્લભભાઈ ભાયાણી સાહેબે શબ્દની જ્યોતિ પ્રગટાવી છે.

કુમારમાં અઢળક અને અનેરુ ધન સમાયું છે.
આ રહ્યો શબ્દોના અર્થોનો રસભર્યો ખજાનો

શીદ ૪૧૧/૧૨૧ ૩૫/૧૯૫૮/૦૩/૪૧૧ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
અળસ ● અળછ ૪૧૨/૧૫૭ ૩૫/૧૯૫૮/૦૪/૪૧૨ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
વધારવું ● ભદ્રાવવું ૪૧૩/૧૯૯ ૩૫/૧૯૫૮/૦૫/૪૧૩ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
આવો પધારો ૪૧૪/૨૪૦ ૩૫/૧૯૫૮/૦૬/૪૧૪ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
દેવાળું ૪૧૫/૨૭૪ ૩૫/૧૯૫૮/૦૭/૪૧૫ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
માંકડ ● માકણ ● મકનો ૪૧૬/૩૧૮ ૩૫/૧૯૫૮/૦૮/૪૧૬ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
શ્રીખંડ કે શિખંડ ? ૪૧૮/૪૧૦ ૩૫/૧૯૫૮/૧૦/૪૧૮ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
દામ ● દમડી ૪૧૯/૪૧૬ ૩૫/૧૯૫૮/૧૧/૪૧૯ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
દીનાર ૪૨૦/૪૭૫ ૩૫/૧૯૫૮/૧૨/૪૨૦ ૩૫/૧૯૫૮ (૪૦૯-૪૨૦)
કુમાર ● સુકુમાર ૪૨૧/૦૩૨ ૩૬/૧૯૫૯/૦૧/૪૨૧ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
બિલ્લી-માંજારી ૪૨૨/૦૭૦ ૩૬/૧૯૫૯/૦૨/૪૨૨ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
ઘોઘર ● હાઉ ● બાઉ ૪૨૩/૧૦૬ ૩૬/૧૯૫૯/૦૩/૪૨૩ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
કિંશુક કળી (વસંતવિલાસ) ૪૨૪/૧૨૫ ૩૬/૧૯૫૯/૦૪/૪૨૪ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
ભોંયરું ● સુરંગ ૪૨૪/૧૫૧ ૩૬/૧૯૫૯/૦૪/૪૨૪ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
ઉખાણું ૪૨૫/૧૮૯ ૩૬/૧૯૫૯/૦૫/૪૨૫ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
ઈડલી ૪૨૬/૨૩૯ ૩૬/૧૯૫૯/૦૬/૪૨૬ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
દાતણ ૪૨૭/૨૮૨ ૩૬/૧૯૫૯/૦૭/૪૨૭ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
કનૈયો ૪૨૮/૩૩૬ ૩૬/૧૯૫૯/૦૮/૪૨૮ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
છેલછબીલો ૪૨૯/૩૮૧ ૩૬/૧૯૫૯/૦૯/૪૨૯ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
છેલ છોગાળો ૪૩૦/૪૩૮ ૩૬/૧૯૫૯/૧૦/૪૩૦ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
છેલબટાઉ ૪૩૧/૪૮૭ ૩૬/૧૯૫૯/૧૧/૪૩૧ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
વીરપસલી ૪૩૨/૫૧૪ ૩૬/૧૯૫૯/૧૨/૪૩૨ ૩૬/૧૯૫૯ (૪૨૧-૪૩૨)
જી, ખમ્મા ૪૩૩/૦૪૧ ૩૭/૧૯૬૦/૦૧/૪૩૩ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
આદુ, સૂંઠ, જિન્જર ૪૩૪/૦૭૪ ૩૭/૧૯૬૦/૦૨/૪૩૪ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
મરી મરચું ૪૩૫/૧૧૧ ૩૭/૧૯૬૦/૦૩/૪૩૫ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
પાખંડ, પાષંડ ૪૩૬/૧૫૭ ૩૭/૧૯૬૦/૦૪/૪૩૬ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
અશોકનું બારમું ધર્માનુસાશન ૪૩૬/૧૬૬ ૩૭/૧૯૬૦/૦૪/૪૩૬ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
નંદવાવું ૪૩૭/૧૯૨ ૩૭/૧૯૬૦/૦૫/૪૩૭ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
મુક્કો ૪૩૯/૨૬૮ ૩૭/૧૯૬૦/૦૭/૪૩૯ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
પૂડો ૪૪૦/૩૪૨ ૩૭/૧૯૬૦/૦૮/૪૪૦ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
દશેરા ૪૪૧/૩૭૭ ૩૭/૧૯૬૦/૦૯/૪૪૧ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
‘ચક્રમ’ અને ‘સાયકલ’ ૪૪૨/૪૨૩ ૩૭/૧૯૬૦/૧૦/૪૪૨ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
કસોટી ૪૪૩/૪૬૭ ૩૭/૧૯૬૦/૧૧/૪૪૩ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
પૂતળી ૪૪૪/૫૦૦ ૩૭/૧૯૬૦/૧૨/૪૪૪ ૩૭/૧૯૬૦ (૪૩૩-૪૪૪)
ઢીંગલી, શાલભંજિકા ૪૪૫/૦૨૭ ૩૮/૧૯૬૧/૦૧/૪૪૫ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
વેપાર ● વહોરો ૪૪૬/૦૫૬ ૩૮/૧૯૬૧/૦૨/૪૪૬ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
ફરસાણ ૪૪૭/૦૯૫ ૩૮/૧૯૬૧/૦૩/૪૪૭ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
સીંચણિયું ૪૪૮/૧૨૭ ૩૮/૧૯૬૧/૦૪/૪૪૮ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
મલાર-મલ્હાર ૪૪૯/૧૬૮ ૩૮/૧૯૬૧/૦૫/૪૪૯ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
ઓલવવું ● હોલવવું ૪૫૦/૨૧૬ ૩૮/૧૯૬૧/૦૬/૪૫૦ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
દુલારો ૪૫૧/૨૪૨ ૩૮/૧૯૬૧/૦૭/૪૫૧ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
અંગૂઠી ૪૫૨/૩૦૧ ૩૮/૧૯૬૧/૦૮/૪૫૨ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
મુદ્રિકા ૪૫૩/૩૩૩ ૩૮/૧૯૬૧/૦૯/૪૫૩ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
દિવાળી ૪૫૫/૪૨૩ ૩૮/૧૯૬૧/૧૧/૪૫૫ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
પગદંડી ૪૫૬/૪૬૫ ૩૮/૧૯૬૧/૧૨/૪૫૬ ૩૮/૧૯૬૧ (૪૪૫-૪૫૬)
ચેવડો ૪૫૭/૦૧૨ ૩૯/૧૯૬૨/૦૧/૪૫૭ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
આગ ૪૫૮/૦૬૨ ૩૯/૧૯૬૨/૦૨/૪૫૮ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
રંગોળી ● ચૉક ૪૫૯/૦૯૬ ૩૯/૧૯૬૨/૦૩/૪૫૯ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
છડો ● ઓળિપો ● ઓકળી ૪૬૦/૧૪૧ ૩૯/૧૯૬૨/૦૪/૪૬૦ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
સોલંકી ૪૬૧/૧૯૧ ૩૯/૧૯૬૨/૦૫/૪૬૧ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
શિકોતરી ૪૬૨/૨૩૭ ૩૯/૧૯૬૨/૦૬/૪૬૨ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
ભલું ૪૬૩/૨૭૦ ૩૯/૧૯૬૨/૦૭/૪૬૩ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
માતુશ્રી ૪૬૪/૩૧૩ ૩૯/૧૯૬૨/૦૮/૪૬૪ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
ગોદામ ૪૬૫/૩૭૭ ૩૯/૧૯૬૨/૦૯/૪૬૫ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
ચામડી અને ઠળિયો ૪૬૬/૩૯૩ ૩૯/૧૯૬૨/૧૦/૪૬૬ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
ઘણ ૪૬૭/૪૬૪ ૩૯/૧૯૬૨/૧૧/૪૬૭ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
ઑડ-હવડ ૪૬૮/૫૦૧ ૩૯/૧૯૬૨/૧૨/૪૬૮ ૩૯/૧૯૬૨ (૪૫૭-૪૬૮)
મચ્છરદાની ૪૬૯/૦૨૫ ૪૦/૧૯૬૩/૦૧/૪૬૯ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
જેઠીમધ ૪૭૦/૦૬૩ ૪૦/૧૯૬૩/૦૨/૪૭૦ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
લાટ, લાટો ૪૭૧/૧૧૦ ૪૦/૧૯૬૩/૦૩/૪૭૧ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
આસના-વાસના ● મૂછકૂછ ૪૭૨/૧૪૮ ૪૦/૧૯૬૩/૦૪/૪૭૨ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
પલાઠી ● પલોંઠી ૪૭૩/૨૦૨ ૪૦/૧૯૬૩/૦૫/૪૭૩ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
વસંત ● વાસર ૪૭૪/૨૩૯ ૪૦/૧૯૬૩/૦૬/૪૭૪ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
રાસભ ● ગર્દભ ● ગધેડો ૪૭૫/૩૦૭ ૪૦/૧૯૬૩/૦૭/૪૭૫ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
વંટોળિયો ● બવંડર ૪૭૭/૩૮૪ ૪૦/૧૯૬૩/૦૯/૪૭૭ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
ચૉરો ● ચૉરી ● ચાચર ૪૭૮/૪૨૬ ૪૦/૧૯૬૩/૧૦/૪૭૮ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
ચૌટુ ● ચોવટ ● ચકલો ૪૭૯/૪૬૮ ૪૦/૧૯૬૩/૧૧/૪૭૯ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
બુધુ, બુદ્ધુ, બોટમ ૪૮૦/૫૧૩ ૪૦/૧૯૬૩/૧૨/૪૮૦ ૪૦/૧૯૬૩ (૪૬૯-૪૮૦)
અલગારી ૪૮૧/૦૨૪ ૪૧/૧૯૬૪/૦૧/૪૮૧ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
કૉયલ ● કુવેલ ૪૮૨/૦૬૩ ૪૧/૧૯૬૪/૦૨/૪૮૨ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
કૂંજડી ૪૮૩/૧૧૭ ૪૧/૧૯૬૪/૦૩/૪૮૩ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
પાનેતર ● નેત્ર ૪૮૪/૧૫૯ ૪૧/૧૯૬૪/૦૪/૪૮૪ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
ઊટકવું, કાટ ૪૮૫/૨૦૭ ૪૧/૧૯૬૪/૦૫/૪૮૫ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
કોજાગરી ૪૮૬/૨૪૩ ૪૧/૧૯૬૪/૦૬/૪૮૬ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
ચંચવાળવું, ઠૂંગો ૪૮૭/૨૭૬ ૪૧/૧૯૬૪/૦૭/૪૮૭ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
અધૂકડું ૪૮૮/૩૩૧ ૪૧/૧૯૬૪/૦૮/૪૮૮ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
લાંબુલચ, ખાલીખમ ૪૮૯/૩૬૩ ૪૧/૧૯૬૪/૦૯/૪૮૯ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
ફણગો, કણબી, સ્ફુલિંગ ૪૯૦/૩૯૯ ૪૧/૧૯૬૪/૧૦/૪૯૦ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
છોકરાંછૈયાં ● ટાંપાટૈયાં ૪૯૧/૪૫૯ ૪૧/૧૯૬૪/૧૧/૪૯૧ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
કેવડો ૪૯૨/૫૦૬ ૪૧/૧૯૬૪/૧૨/૪૯૨ ૪૧/૧૯૬૪ (૪૮૧-૪૯૨)
દોડો, ડોડો ૪૯૩/૦૨૯ ૪૨/૧૯૬૫/૦૧/૪૯૩ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
એક નટ ૪૯૫/૦૯૫ ૪૨/૧૯૬૫/૦૩/૪૯૫ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
ભૂયસી, ભૂરસી ૪૯૭/૧૭૯ ૪૨/૧૯૬૫/૦૫/૪૯૭ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
દક્ષિણા ● ફી ૪૯૮/૨૨૧ ૪૨/૧૯૬૫/૦૬/૪૯૮ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
એક ધનુર્ધર ૪૯૯/૨૬૨ ૪૨/૧૯૬૫/૦૭/૪૯૯ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
દોશી, કાપડી ૫૦૦/૩૬૮ ૪૨/૧૯૬૫/૦૮/૫૦૦ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
આજો ● બાઈ ૫૦૧/૪૪૯ ૪૨/૧૯૬૫/૦૯/૫૦૧ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
આશ્કા ● શેષ ● રક્ષા ● ભભૂત ૫૦૩/૫૨૦ ૪૨/૧૯૬૫/૧૧/૫૦૩ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
ચોગાન ૫૦૪/૫૬૧ ૪૨/૧૯૬૫/૧૨/૫૦૪ ૪૨/૧૯૬૫ (૪૯૩-૫૦૪)
ગોઝારો, હત્યારો ૫૦૫/૦૨૦ ૪૩/૧૯૬૬/૦૧/૫૦૫ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
કાંસકી ૫૦૬/૦૫૯ ૪૩/૧૯૬૬/૦૨/૫૦૬ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
પાંદડી, પૂંછડી, ગ્રામટિકા ૫૦૭/૦૯૧ ૪૩/૧૯૬૬/૦૩/૫૦૭ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
પણિ, પાણિ ૫૦૮/૧૩૦ ૪૩/૧૯૬૬/૦૪/૫૦૮ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
મનેખ, મનખો ૫૧૧/૨૩૪ ૪૩/૧૯૬૬/૦૭/૫૧૧ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
મગરમચ્છ, ગટુરગચ્છ ૫૧૨/૨૭૨ ૪૩/૧૯૬૬/૦૮/૫૧૨ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
નેપથ્ય ૫૧૩/૩૧૦ ૪૩/૧૯૬૬/૦૯/૫૧૩ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
પરસેવો ૫૧૪/૩૬૪ ૪૩/૧૯૬૬/૧૦/૫૧૪ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
પૈડું ● નાયડી ૫૧૫/૪૦૯ ૪૩/૧૯૬૬/૧૧/૫૧૫ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
ઊધ ● ઊંધ ● ગાડું ૫૧૬/૪૭૦ ૪૩/૧૯૬૬/૧૨/૫૧૬ ૪૩/૧૯૬૬ (૫૦૫-૫૧૬)
ધૂંસરી ● ધરી ૫૧૭/૦૨૭ ૪૪/૧૯૬૭/૦૧/૫૧૭ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
વિધુ ● વિધુર ● વિધવા ૫૧૮/૦૬૪ ૪૪/૧૯૬૭/૦૨/૫૧૮ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
પરબ ૫૧૯/૧૧૩ ૪૪/૧૯૬૭/૦૩/૫૧૯ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
પક્વ ● અર્ણવ ● રાજીવ ● સચિવ ૫૨૦/૧૪૫ ૪૪/૧૯૬૭/૦૪/૫૨૦ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
અજવાળું ● અંધારું ● તિમિર ૫૨૧/૧૯૨ ૪૪/૧૯૬૭/૦૫/૫૨૧ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
દેહ ● ફિગર ૫૨૨/૨૩૫ ૪૪/૧૯૬૭/૦૬/૫૨૨ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
સૂતક ૫૨૪/૩૨૪ ૪૪/૧૯૬૭/૦૮/૫૨૪ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
ઘોલ્લો ૫૨૫/૩૪૯ ૪૪/૧૯૬૭/૦૯/૫૨૫ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
પિત્રાઇ ● મોળાઇ ૫૨૬/૪૧૦ ૪૪/૧૯૬૭/૧૦/૫૨૬ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
સરૈયો ● ગાંધી ૫૨૭/૪૩૮ ૪૪/૧૯૬૭/૧૧/૫૨૭ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
કસુંબો ● ઘાટ ૫૨૮/૪૬૪ ૪૪/૧૯૬૭/૧૨/૫૨૮ ૪૪/૧૯૬૭ (૫૧૭-૫૨૮)
સાવરણી ● પૂંજણી ૫૨૯/૦૧૮ ૪૫/૧૯૬૮/૦૧/૫૨૯ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
‘કૅડ’ અને તેના વર્ગના શબ્દો ૫૩૩/૧૮૨ ૪૫/૧૯૬૮/૦૫/૫૩૩ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
ઉબાળ ● ઊવટ ૫૩૪/૨૫૬ ૪૫/૧૯૬૮/૦૬/૫૩૪ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
અડવો, અડબો ૫૩૫/૨૮૨ ૪૫/૧૯૬૮/૦૭/૫૩૫ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
સગડી ● હસંતી ૫૩૬/૩૨૮ ૪૫/૧૯૬૮/૦૮/૫૩૬ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
કાકીડો ● કાચંડો ● સરડો ● ગીંગોડો ● જિંગોડો ● જંગોડો ૫૩૭/૩૭૧ ૪૫/૧૯૬૮/૦૯/૫૩૭ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
પરગજુ ૫૩૮/૪૧૪ ૪૫/૧૯૬૮/૧૦/૫૩૮ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
આતવાર ● મંદવાર ૫૩૯/૪૫૧ ૪૫/૧૯૬૮/૧૧/૫૩૯ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
દેવાનામ્ પ્રિય ● દેવોનો તપ્રય ૫૪૦/૪૯૩ ૪૫/૧૯૬૮/૧૨/૫૪૦ ૪૫/૧૯૬૮ (૫૨૯-૫૪૦)
પરિયા ● પરિયાગત ૫૪૨/૦૬૧ ૪૬/૧૯૬૯/૦૨/૫૪૨ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
રેંકડી ● છકડો ● ગાડી ૫૪૩/૧૦૧ ૪૬/૧૯૬૯/૦૩/૫૪૩ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
ચીબરી, ભેરવ ૫૪૪/૧૪૫ ૪૬/૧૯૬૯/૦૪/૫૪૪ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
ગલમાણું ● સરવાણી ૫૪૬/૨૧૮ ૪૬/૧૯૬૯/૦૬/૫૪૬ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
પાડી ● પાડરું ૫૪૭/૨૬૦ ૪૬/૧૯૬૯/૦૭/૫૪૭ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
ખડકી ● કટાહ ૫૪૮/૨૯૬ ૪૬/૧૯૬૯/૦૮/૫૪૮ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
શિશુમાર ● સુસવાડ ૫૫૦/૪૦૨ ૪૬/૧૯૬૯/૧૦/૫૫૦ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
કિંવદંતી (જના– કિવદંતિ)-કિન્નર (કિંનર– ?)-કિંકર =કિં કરોમિ =હું શું કરું ? ૫૫૧/૪૪૬ ૪૬/૧૯૬૯/૧૧/૫૫૧ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
કૂકડો ● કૂકવાકુ ● તામ્રચૂડ ૫૫૨/૫૨૦ ૪૬/૧૯૬૯/૧૨/૫૫૨ ૪૬/૧૯૬૯ (૫૪૧-૫૫૨)
અહમહિકા, દેમાર ૫૫૩/૦૩૫ ૪૭/૧૯૭૦/૦૧/૫૫૩ ૪૭/૧૯૭૦ (૫૫૩-૫૬૪)
પોલું ઢંઢ ● ગૅમૅ ૫૫૪/૦૭૯ ૪૭/૧૯૭૦/૦૨/૫૫૪ ૪૭/૧૯૭૦ (૫૫૩-૫૬૪)
લાડો ● દુલ્હા ● નવરા ૫૫૫/૧૧૮ ૪૭/૧૯૭૦/૦૩/૫૫૫ ૪૭/૧૯૭૦ (૫૫૩-૫૬૪)
સંતોક ● કાળક ૫૫૬/૧૪૯ ૪૭/૧૯૭૦/૦૪/૫૫૬ ૪૭/૧૯૭૦ (૫૫૩-૫૬૪)
આધુનિકરણ ● ઉદ્યોગીકરણ ૫૫૭/૧૯૮ ૪૭/૧૯૭૦/૦૫/૫૫૭ ૪૭/૧૯૭૦ (૫૫૩-૫૬૪)
ભમરો ● ગરિયો ૫૫૯/ ૨૭૨ ૪૭/૧૯૭૦/૦૭/૫૫૯ ૪૭/૧૯૭૦ (૫૫૩-૫૬૪)
ઠકારવાળા શબ્દો -ઠઠ્ઠા, ઠીઠી, ઠેકડી…વગેરે ૫૬૦/૩૧૪ ૪૭/૧૯૭૦/૦૮/૫૬૦ ૪૭/૧૯૭૦ (૫૫૩-૫૬૪)
‘મારી મિત્ર’ જેવા પ્રયોગો ૫૬૧/૩૫૪ ૪૭/૧૯૭૦/૦૯/૫૬૧ ૪૭/૧૯૭૦ (૫૫૩-૫૬૪)
ચંદ્ર ● સોમ ૫૬૫/૦૨૯ ૪૮/૧૯૭૧/૦૧/૫૬૫ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
ડેબું બીબું ૫૬૬/૦૭૫ ૪૮/૧૯૭૧/૦૨/૫૬૬ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
સૂર્ય ● સ્વર્ ૫૬૯/૧૭૮ ૪૮/૧૯૭૧/૦૪/૫૬૯ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
હાંસડી ● હાંસવો ૫૭૦/૨૧૫ ૪૮/૧૯૭૧/૦૫/૫૭૦ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
આગિયો ● ગોકળ ગાય ૫૭૧/૨૫૬ ૪૮/૧૯૭૧/૦૬/૫૭૧ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
ચમત્કાર ● ચમકવું ● ચોંકવું ૫૭૨/૩૦૩ ૪૮/૧૯૭૧/૦૭/૫૭૨ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
ઉપટણ ● ઉગટણું ૫૭૩/૩૪૮ ૪૮/૧૯૭૧/૦૮/૫૭૩ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
પૂર્વસંધ્યા ● ઇવ ૫૭૫/૪૪૫ ૪૮/૧૯૭૧/૧૦/૫૭૫ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
મુરખા ● મુરકી ૫૭૬/૫૧૧ ૪૮/૧૯૭૧/૧૨/૫૭૬ ૪૮/૧૯૭૧(૫૬૫-૫૭૬)
અશ્લોકીલ ● લજજા ૫૭૮/૦૭૦ ૪૯/૧૯૭૨/૦૨/૫૭૮ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
લવજી ● લૌવો ૫૭૯/૦૯૫ ૪૯/૧૯૭૨/૦૩/૫૭૯ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
નાનાલાલ ● નાનું ● નાના ૫૮૧/૧૭૯ ૪૯/૧૯૭૨/૦૫/૫૮૧ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
કહેવત ● કહેણી ● કથાનક ● ઊખાણું ૫૮૨/૨૨૯ ૪૯/૧૯૭૨/૦૬/૫૮૨ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
એકું ● દૂ ● તેરી ૫૮૩/૨૭૦ ૪૯/૧૯૭૨/૦૭/૫૮૩ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
ઘાટડી ● ગાતડી ૫૮૪/૩૧૮ ૪૯/૧૯૭૨/૦૮/૫૮૪ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
આહ્લાદ ● પ્રહલાદ ● હૃદ ૫૮૫/૩૫૭ ૪૯/૧૯૭૨/૦૯/૫૮૫ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
એકડો, એકો ૫૮૬/૪૧૩ ૪૯/૧૯૭૨/૧૦/૫૮૬ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
રેવડી, રેતી, રેણુ ૫૮૭/૪૪૪ ૪૯/૧૯૭૨/૧૧/૫૮૭ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
રાશ ● સિંદુરું ૫૮૮/૪૯૫ ૪૯/૧૯૭૨/૧૨/૫૮૮ ૪૯/૧૯૭૨ (૫૭૭-૫૮૮)
પણિ, વાણિયો, વણજારો ૫૮૯/૦૩૧ ૫૦/૧૯૭૩/૦૧/૫૮૯ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
વોરો ● વસા ● શાહ ૫૯૦/૦૭૩ ૫૦/૧૯૭૩/૦૨/૫૯૦ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
અશ્વ ● હય ● ઘોડો ૫૯૧/૧૦૫ ૫૦/૧૯૭૩/૦૩/૫૯૧ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
નણંદ ૫૯૨/૧૩૮ ૫૦/૧૯૭૩/૦૪/૫૯૨ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
રાણો ● રા ● રાજવણ ૫૯૩/૧૮૭ ૫૦/૧૯૭૩/૦૫/૫૯૩ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
શાહ ● શૌટીર ● વૃષલ ૫૯૪/૨૨૧ ૫૦/૧૯૭૩/૦૬/૫૯૪ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
આયતન ● આયત્ત ૫૯૫/૨૬૭ ૫૦/૧૯૭૩/૦૭/૫૯૫ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
ભોળું ● ભૂલું ૫૯૬/૩૦૦ ૫૦/૧૯૭૩/૦૮/૫૯૬ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
ઘેલું ૫૯૭/૩૩૭ ૫૦/૧૯૭૩/૦૯/૫૯૭ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
મુગ્ધ ● મૂઢ ૫૯૮/૩૬૭ ૫૦/૧૯૭૩/૧૦/૫૯૮ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
અધોટી ૫૯૯/૩૯૭ ૫૦/૧૯૭૩/૧૧/૫૯૯ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
લજામણી ● છુઇમુઇ ● ખાજવણી ૬૦૦/૫૨૭ ૫૦/૧૯૭૩/૧૨/૬૦૦ ૫૦/૧૯૭૩ (૫૮૯-૬૦૦)
ડેંડવું ૬૧૪/૦૬૬ ૫૨/૧૯૭૫/૦૨/૬૧૪ ૫૨/૧૯૭૫ (૬૧૩-૬૨૪)
ચાકળણ ૬૧૬/૧૫૧ ૫૨/૧૯૭૫/૦૪/૬૧૬ ૫૨/૧૯૭૫ (૬૧૩-૬૨૪)
પરડકું ૬૧૮/૨૪૩ ૫૨/૧૯૭૫/૦૬/૬૧૮ ૫૨/૧૯૭૫ (૬૧૩-૬૨૪)
પળ ● પળી ● અધોળ ૬૨૨/૪૩૨ ૫૨/૧૯૭૫/૧૦/૬૨૨ ૫૨/૧૯૭૫ (૬૧૩-૬૨૪)
પલ્લું ● પાલી ● અધવાલી ૬૨૩/૪૬૪ ૫૨/૧૯૭૫/૧૧/૬૨૩ ૫૨/૧૯૭૫ (૬૧૩-૬૨૪)
પાલો ● પાલવ ૬૨૪/૫૨૭ ૫૨/૧૯૭૫/૧૨/૬૨૪ ૫૨/૧૯૭૫ (૬૧૩-૬૨૪)
લવારુ ૬૨૫/૦૨૬ ૫૩/૧૯૭૬/૦૧/૬૨૫ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
નઠારું ● નખેદ ૬૨૬/૦૫૯ ૫૩/૧૯૭૬/૦૨/૬૨૬ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
ટચલી આંગળી ૬૨૭/૦૮૬ ૫૩/૧૯૭૬/૦૩/૬૨૭ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
શાહ ● વેપારી ૬૨૮/૧૩૦ ૫૩/૧૯૭૬/૦૪/૬૨૮ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
વાણીયો ● વાણોતર ● વણઝારો ૬૨૯/૧૬૫ ૫૩/૧૯૭૬/૦૫/૬૨૯ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
લહાણું ● વાયણું ● પ્રહેણક ૬૩૦/૨૧૯ ૫૩/૧૯૭૬/૦૬/૬૩૦ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
કુંડ ● વાવ ● ખડોખલી ● હોજ ૬૩૧/૨૭૦ ૫૩/૧૯૭૬/૦૭/૬૩૧ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
બિલોરી ● વૈદુર્ય ૬૩૨/૩૦૧ ૫૩/૧૯૭૬/૦૮/૬૩૨ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
અનાડી ૬૩૩/૩૩૭ ૫૩/૧૯૭૬/૦૯/૬૩૩ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
મીઠું ● સબરસ ૬૩૪/૩૯૧ ૫૩/૧૯૭૬/૧૦/૬૩૪ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
લૂણ ● સલોણું ૬૩૫/૪૨૨ ૫૩/૧૯૭૬/૧૧/૬૩૫ ૫૩/૧૯૭૬ (૬૨૫-૬૩૬)
વાઘરી ૬૩૮/૦૫૫ ૫૪/૧૯૭૭/૦૨/૬૩૮ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
દાતણ ● મંજન ૬૩૯/૦૯૫ ૫૪/૧૯૭૭/૦૩/૬૩૯ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
ગોખલો ● ગવાક્ષ ૬૪૦/૧૩૨ ૫૪/૧૯૭૭/૦૪/૬૪૦ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
ઓસામણ ● પસાવન ● સ્ટ્રીમ ૬૪૨/૧૯૬ ૫૪/૧૯૭૭/૦૬/૬૪૨ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
ગિલ્લી ● ગેંદ ● ઇટી ૬૪૩/૨૨૮ ૫૪/૧૯૭૭/૦૭/૬૪૩ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
સુનીતિકુમાર ચેટરજી, ડૉ; સ્વ. ૬૪૩/૨૩૨ ૫૪/૧૯૭૭/૦૭/૬૪૩ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
બાફ ● બફારો ૬૪૪/૨૬૫ ૫૪/૧૯૭૭/૦૮/૬૪૪ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
અતાગ ● અથાગ ● અતાહ ૬૪૫/૨૯૩ ૫૪/૧૯૭૭/૦૯/૬૪૫ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
અંગુછો ● ગમછો ૬૪૬/૩૩૦ ૫૪/૧૯૭૭/૧૦/૬૪૬ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
પીંગળુ ● પિંગાણી ● પેયન્ટ ૬૪૭/૩૭૮ ૫૪/૧૯૭૭/૧૧/૬૪૭ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
એકલપણગી ● એકલપંગી ૬૪૮/૪૩૦ ૫૪/૧૯૭૭/૧૨/૬૪૮ ૫૪/૧૯૭૭ (૬૩૭-૬૪૮)
કાકીડો ● સરડો ● કેમિલીઅન ૬૪૯/૦૩૨ ૫૫/૧૯૭૮/૦૧/૬૪૯ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
વાડ, વાડી, વાડો, પાડો ૬૫૦/૦૭૪ ૫૫/૧૯૭૮/૦૨/૬૫૦ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
પછવાડું ● છેવાડું ● પલવાડ ૬૫૧/૧૦૮ ૫૫/૧૯૭૮/૦૩/૬૫૧ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
નાક ● નથ ● નસકોરું ૬૫૨/૧૪૩ ૫૫/૧૯૭૮/૦૪/૬૫૨ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
વઘારવું ● ધુંગારવું ૬૫૩/૧૭૮ ૫૫/૧૯૭૮/૦૫/૬૫૩ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
કઠેરો ● કઠોડો ● કથરોટ ● મથરાવટી ૬૫૪/૨૧૧ ૫૫/૧૯૭૮/૦૬/૬૫૪ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
બૂચુ ● બૂચટ ● બોચીયો ૬૫૫/૨૪૫ ૫૫/૧૯૭૮/૦૭/૬૫૫ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
બિછાવવું ● ઓછાડ ● પછેડો ૬૫૬/૨૮૦ ૫૫/૧૯૭૮/૦૮/૬૫૬ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
ચંદરવો ● ચાંદની ૬૫૭/૩૧૪ ૫૫/૧૯૭૮/૦૯/૬૫૭ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
ખેલવું ૬૫૮/૩૬૪ ૫૫/૧૯૭૮/૧૦/૬૫૮ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
બાવડું ● બાંય ૬૬૦/૪૪૫ ૫૫/૧૯૭૮/૧૨/૬૬૦ ૫૫/૧૯૭૮ (૬૪૯-૬૬૦)
કાંડું ● કળાઈ ● ગંડેરી ૬૬૧/૦૧૮ ૫૬/૧૯૭૯/૦૧/૬૬૧ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
ઓછાયો ● વણછો ● પડછો ૬૬૨/૦૫૨ ૫૬/૧૯૭૯/૦૨/૬૬૨ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
ગાલ ● હિલોળો ● માલપૂવા ૬૬૩/૦૮૧ ૫૬/૧૯૭૯/૦૩/૬૬૩ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
ઉટકવું ● કાટ ● કીટું ૬૬૬/૧૭૭ ૫૬/૧૯૭૯/૦૬/૬૬૬ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
કુરુંદમ ● કુરુવિંદ ૬૬૭/૨૧૫ ૫૬/૧૯૭૯/૦૭/૬૬૭ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
કલમ ૬૬૮/૨૫૨ ૫૬/૧૯૭૯/૦૮/૬૬૮ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
મોરથૂથુ ૬૬૯/૨૮૩ ૫૬/૧૯૭૯/૦૯/૬૬૯ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
જવ, જવારા ૬૭૦/૩૨૭ ૫૬/૧૯૭૯/૧૦/૬૭૦ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
જાવળી ● કાંજી ૬૭૧/૩૬૨ ૫૬/૧૯૭૯/૧૧/૬૭૧ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
અંત કડી ● પ્રતિ માલા ૬૭૨/૪૦૩ ૫૬/૧૯૭૯/૧૨/૬૭૨ ૫૬/૧૯૭૯ (૬૬૧-૬૭૨)
અખિયાણું ● અખિયાતું ● આખું ૬૭૩/૦૨૮ ૫૭/૧૯૮૦/૦૧/૬૭૩ ૫૭/૧૯૮૦ (૬૭૩-૬૮૪)
આભલું ● વાદળું ૬૭૪/૦૬૨ ૫૭/૧૯૮૦/૦૨/૬૭૪ ૫૭/૧૯૮૦ (૬૭૩-૬૮૪)
છેલ્લું ● છેડો ● છેવટ ૬૮૦/૨૭૪ ૫૭/૧૯૮૦/૦૮/૬૮૦ ૫૭/૧૯૮૦ (૬૭૩-૬૮૪)
ઠોયો ● થોભો ● થૂમડું ૬૮૧/૩૦૪ ૫૭/૧૯૮૦/૦૯/૬૮૧ ૫૭/૧૯૮૦ (૬૭૩-૬૮૪)
ડોળો દોહદ ૬૮૨/૩૪૫ ૫૭/૧૯૮૦/૧૦/૬૮૨ ૫૭/૧૯૮૦ (૬૭૩-૬૮૪)
સાધ્ર ● સાદર ૬૮૩/૩૮૦ ૫૭/૧૯૮૦/૧૧/૬૮૩ ૫૭/૧૯૮૦ (૬૭૩-૬૮૪)
મરડવું ● મરોડવી ● ઉતરડવું ૬૮૪/૪૧૩ ૫૭/૧૯૮૦/૧૨/૬૮૪ ૫૭/૧૯૮૦ (૬૭૩-૬૮૪)
તળાઈ ● તૂર ૬૮૫/૦૨૩ ૫૮/૧૯૮૧/૦૧/૬૮૫ ૫૮/૧૯૮૧ (૬૮૫-૬૯૬)
ઓળો ● ઓળા ● ઓળિયા ૬૮૭/૦૭૧ ૫૮/૧૯૮૧/૦૩/૬૮૭ ૫૮/૧૯૮૧ (૬૮૫-૬૯૬)
શર્વ ● શિકારી ૬૯૦/૧૬૭ ૫૮/૧૯૮૧/૦૬/૬૯૦ ૫૮/૧૯૮૧ (૬૮૫-૬૯૬)
નામ અને અર્થની વિપરીતતા ૬૯૧/૧૮૭ ૫૮/૧૯૮૧/૦૭/૬૯૧ ૫૮/૧૯૮૧ (૬૮૫-૬૯૬)
ગરુડ ● ગરુડી ૬૯૨/૨૧૫ ૫૮/૧૯૮૧/૦૮/૬૯૨ ૫૮/૧૯૮૧ (૬૮૫-૬૯૬)

Advertisements

1 Response to “શ્રી હરિવલ્લભભાઈ ભાયાણી સાહેબે શબ્દની જ્યોતિ પ્રગટાવી છે.”


  1. માર્ચ 16, 2010 પર 5:13 પી એમ(pm)

    ભાયાણિ સાહેબે એક વાર “ધન” શબ્દની રસપ્રદ ચર્ચા કરી હતી,તે શબ્દ હાથવગો છે?-કનકભાઈ


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 52 other followers

શ્રેણીઓ

Blog Stats

  • 9,196 hits

સંગ્રહ

માર્ચ 2010
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
« જાન્યુઆરી   એપ્રિલ »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Advertisements

%d bloggers like this: